Diplom

Vreta klosters medeltida brev


Under medeltiden skrevs många diplom på pergament, och senare på papper. Det är en form av öppna brev som ofta redovisar överenskommelser och åtaganden med juridisk betydelse. Vi känner idag till 244 diplom och liknande handlingar som på ett eller annat sätt berör Vreta kloster. Många diplom har dessvärre gått förlorade genom brand, krig eller medveten utrensning.


Diplomen och breven ger oss nutidsmänniskor en möjlighet till ökad förståelse för nunnornas liv och verksamhet vid Vreta kloster under medeltiden.


Alla Vretas diplom finns beskrivna, både med originaltext (oftast latin) och svenska, i en skrift med rubriken ”Vreta klosters medeltida diplom och brev”. Det är en opublicerad skrift som finns tillgänglig i det bibliotek som Föreningen Klosterliv i Vreta har (se under Kontakt/Vårt bibliotek). Föreningens medlemmar har tillgång till detta bibliotek. Vretas medeltida brev finns också samlade, i förkortad form, i skriften ”Det hände i klostret. År och människor vid klostret i Vreta” av Gustaf-Adolf Andrae.


Som ett exempel på dessa diplom tar vi det som Riksarkivet benämner SDHK 848, skrivet den 23 februari 1266, som redogör för en större jordgåva som Svantepolk Knutsson ger till Vreta kloster i samband med att två av hans döttrar inträder som nunnor. Översatt från latin till svenska, genom insats från Föreningen Klosterliv i Vreta, står det:


Alla såväl närvarande som kommande, må veta att jag Svantepolk i närvaro av ädla män, nämligen Domicellus Benedictus, Herr Hertigens Son, Magister Mathias, Kanik i Linköping, Johannes, Präst i Kafuögum [Kaga] och flera andra, för inträde av mina två döttrar i klostret i Vreta, har bidragit med följande ägodelar: nämligen 6 1/2 attungar i Söderby, 1 1/6 attung med hus i Lera, 4 attungar på Öland, 3 i Histet och 1 i Kvinneby, 2 attungar i Kind i närheten av Säby. Till vittnesbörd om detta har jag nu låtit bestyrka denna skrift med mitt sigills bekräftelse. Men vem som helst som försöker omintetgöra denna gärning, han vare förbannad. Givet i Vreta Herrens år 1266, den 23 februari.


Bilden nedan visar detta diplom med Svantepolks sigill (Foto: Riksarkivet. SDHK 848).