Visualisering intro

Visualisering av Vreta kloster och kyrkaVreta kloster, såväl kyrka som kloster, har byggts till och förändrats under alla tider, från 1100-talets början och fram i modern tid. Det är inte helt lätt att vid ett besök se de olika skepnaderna. Vi ska här presentera en

datorvisualisering som lätt går att förändra då ny kunskap tillförs. Visualiseringsmodellen kan vridas och vändas så att man betraktar modellen från olika håll. Basen för dessa modeller av Vreta kyrka och kloster är den analys som Curman och Lundberg [1935, Sveriges kyrkor], efter den omfattande restaureringen 1915-17, presenterat med en del sentida observationer. Nästan alla mått har hämtats från denna skrift. Kanske kan någon av visualiseringarna provocera dig som tar del av dem? Vi, några medlemmar i Föreningen Klosterliv i Vreta, påstår inte att vi presenterar sanningen. Vi presenterar en tolkning! Det är en modell och inte verkligheten. Har du som läser detta ny eller annan information om kyrka och kloster så hör gärna av dig till föreningen!


För att inte modelleringen, och därmed visualiseringen, ska bli så komplicerad och besvärlig att göra så att det

krävs orimligt lång arbetstid har en del förenklingar och approximationer införts. Alla ytor, såväl väggar som tak, saknar struktur. Inga fönster har modellerats. Inte heller väggstrukturen, kalkstenskvadrar, har tagits med. Endast byggnadernas grovstruktur, som längd, bredd, höjd och taktyp, har modellerats. Färgen på väggar och tak försöker inte heller efterlikna verkligheten. Denna modellering och visualisering har skapats av Lars Ladell.


Man kan identifiera 7 olika etapper i kyrkans och klostrets historia med olika arkitektur och funktion. Vid periodens början är det inte säkert att byggnadsarbetet på kyrka och kloster är avslutat och klart. Vid periodens slut kan något eller några byggnadselement vara skadade eller ändrade. Länkarna ovan leder dig vidare till dessa olika skeden i Vretas historia.