Cistercienser-3

NÄTVERK FÖR HISTORISKA CISTERCIENSKLOSTER
Vad menas med ”historiska” och ”levande” kloster?


Ett ”levande” kloster har ett pågående klosterliv, medan ett ”historiskt” är ett kloster som inte längre fungerar som sådant; ibland återstår endast ruiner eller kanske inte ens det, ibland har byggnaderna en annan funktion än den de uppfördes för.

 


Historiska cistercienskloster i Sverige


I det medeltida Sverige fanns 13 cistercienskloster men senare tiders uppgörelser med danskarna gör att vi idag har 15 cisterciensklosterplatser inom Sveriges gränser.


Vilka var då dessa kloster?


Nunneklostren var Askeby, Gudhem, Riseberga, Sko, Solberga, Vreta och Vårfruberga. Nunnorna i Sko fanns från början i Byarum. Munkklostren var Alvastra, Gudsberga, Julita, Nydala, Roma och Varnhem. Julitas munkar fanns från början i Viby. Herrevads kloster och Ås kloster var danska på medeltiden men ligger nu ligger på svensk mark i Skåne respektive Halland. Båda var munkkloster.

 


Gemensam grund motiverar nätverk


På varje historisk klosterplats finns åtminstone en person, oftast flera, ibland en hel förening som vårdar klosterminnet och på olika sätt berättar om det för andra: genom guidningar, studiegrupper, upplevelsevandringar, klosterspel, inrättandet av klosterträdgårdar, utgivning av böcker och mycket mer.

Varje kloster har sin egen specifika historia, väl värd att bevara och berätta, men därtill har alla de cisterciensiska klostren en gång levt och verkat enligt Cisterciensordens statuter. Det gör att de har en ofrånkomlig gemensam grund. Detta fundament har stor betydelse även i det historiska perspektivet och

bäddar för kontakter de olika klosterplatserna emellan. Man behöver till exempel samverka i att studera förhållandena i och kring de medeltida klostren, man kan också tipsa varandra om olika sätt att föra ut klosterhistorien till allmänheten. Därför uppstår behov av nätverk mellan historiebärarna på dessa

klosterplatser.

 


Ett svenskt kontaktnät


Sedan 2006 finns en ständigt växande adresslista som omfattar kontaktpersoner i de svenska historiska cisterciensklostren samt andra personer som är intresserade av dessa kloster. Den utgör ett informations- och kommunikationsmedel som ger möjlighet att lätt nå kontakt och man skulle kunna säga att den också tjänar som viss sammanhållande länk. Listan sköts av Birgitta Alinder i Vreta kloster, birgitta.alinder@vretagarden.se

 


Internationella nätverk


På senare år har nationsgränserna forcerats och det börjar bli tätare kontakter mellan cisterciensiska klosterplatser i Sverige och andra länder. I detta sammanhang kan nämnas Det europeiska förbundet av cisterciensiska kloster och klosterplatser/Charte européenne des Abbayes et Sites Cisterciens/European Charter of cistercian Abbeys and Sites/Europäische Charta der Zisterzienser-Abteien und –Stätten med säte i Frankrike (www.cister.net). Detta europeiska förbund, som såg dagens ljus 2006, har emanerat ur ett väletablerat fransk förbund som nämnda år vidgade sina gränser ut mot hela Europa. Det europeiska förbundet har nu (2011) 156 medlemmar (= kloster) i elva länder (Belgien, Danmark, Frankrike, Italien, Polen, Portugal, Schweitz, Spanien, Sverige, Tjeckien och Tyskland) och växer hela tiden.


Här blev Vreta, genom klostrets vänförening ”Föreningen Klosterliv i Vreta”, den första svenska medlemmen. Så småningom har även Askeby, Nydala och Sko kloster anslutit sig.


I Tyskland finns flera nätverk för historiska cistercienskloster. Föreningen Klosterliv i Vreta har förbindelser med det nordeuropeiska Forum: Zisterzienser an Nord- und Ostsee, vars ledning finns i nordvästra Tyskland.