Visualisering-6

Vreta klosters kyrka år 1582-1763Då den sista nunnan dött år 1582 lades klostret successivt i ruin och kyrkan var nu i sin helhet en ren församlingskyrka. Kyrkan ändrades knappast alls, sett ur arkitektonisk synvinkel, under denna tid. Observera dock att det runda gravkoret som familjen Douglas uppfört, på kyrkans södra sida, strax intill det Stenkilska gravkoret, inte tillkom förrän år 1663.


År 1700 företogs en allmän reparation av kyrkans murar. Samtidigt vitmenades de inre väggytorna.


Under den tid kyrkoherden Nils Magni Palumbus verkade i Vreta, 1608-1650, uppsattes en hög takryttare över kortaket.


Erik Dahlberg [1698-1715] beskriver i sitt verk ”Suecia antiqua et hodierna” Vreta klosters kyrka med nedanstående bild som beskriver kyrkan under denna tidsperiod, liksom delvis under den förra perioden.


Vreta kloster: Erik Dahlberg ”Suecia antiqua et hodierna”, utgiven 1698-1715.

Följande bilder visar en datorvisualisering av kyrkan sedd snett uppifrån i olika riktningar. Ingångar till kyrkan finns på västgaveln, på sydsidan av långhuset, och på östsidan av den norra korsarmen, porta mortuorum. Det finns bara en absid, vid det Stenkilska gravkoret. Invid detta gravkor finns nu den grevliga ätten Douglas´ gravkor från 1663.

Kyrkan sedd snett uppifrån från SV.

Kyrkan sedd snett uppifrån från SO.

Kyrkan sedd snett uppifrån från NO.

Kyrkan sedd snett uppifrån från NV.

Någon gång under åren 1608-1650 byggdes en klockstapel med hög spira på kyrkogården intill den s.k. stenboden. Klockstapeln, som inte finns med på bilderna nedan, togs bort 1764.


Vi vet inte hur snabbt och i vilken mån klostret föll samman och blev till en ruin. En del kalksten från klostret återanvändes i andra sammanhang. Klosterbyggnaderna användes i början också som härläger för soldater. Nedanstående bilder visar kyrka och klosterruin sedda från två olika riktningar. Klosterruinen har i bilderna fått en enhetlig höjd på 2 m, men hade naturligtvis i verkligheten en varierande höjd.


Kyrka och klosterruin sedda snett uppifrån från SV.

Kyrka och klosterruin sedda snett uppifrån från NO.